KPMG סומך חייקין,

01/12/2019

שירותי המערך כוללים:

  • מיסוי בינלאומי הכולל בין היתר תכנון מבני אחזקה בינלאומיים, ליווי עסקאות והשקעות מוסדיים בחו"ל, מיזוגים, רכישות וביצוע הליכי Due Diligence
  • מיסוי אמריקאי הכולל יעוץ בנושאי מיסוי אמריקאי פדרלי (US Tax Consulting), יעוץ בנושאי מס אמריקאי מדינתי ומקומי (State & Local Tax), הכנה והגשה של דוחות מס אמריקאים, חשבונאות מס והפרשה למס בהתאם ל- US GAAP ו- BEPS
  • מחירי העברה אשר אחראים על ניתוח עסקאות בין חברות, הערכות שווי, ניתוח סיכונים, בחינת ההשלכות בהיבטי המיסוי והערכת מוכנות ל- BEPS
  • מחלקת תמריצים ומענקים אשר מלווה חברות בהשגת מענקים בגין מחקר ופיתוח מול המדען וגופים בחו"ל, אשר מספקים מימון למגוון תהליכים בחברה

שותפים:

דינה פסקא-רז - שותפה, ראש מערך הטכנולוגיה והמיסוי הבינלאומי

אסף לשם - שותף, מחלקת מיסוי בינלאומי

איתי פלב - שותף, מחלקת מיסוי בינלאומי

אריק איתן - שותף, מחלקת מיסוי בינלאומי

הראל טוב - שותף, מחלקת מיסוי בינלאומי