אלעד פרולינגר, ואורן אבן אסולין,

19/11/2019

תעודות הסל הונפקו לציבור, החל משנת 2000, על ידי תאגידים פרטיים כנייר ערך מסוג התחייבות. תעודת הסל הינה מכשיר פיננסי שנסחר בבורסה והעניק למחזיק בה זכות לקבל ממנפיק תעודת הסל תשואה בהתאם לשינוי בשווי המדד שאחריו תעודת הסל עוקבת.

יובהר כי, חוק השקעות משותפות בנאמנות לא חל על תעודות הסל דאז וזאת בשל העובדה כי מנפיקי תעודות הסל אוגדו כחברות פרטיות שהציעו לציבור תעודות התחייבות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. בכך, התאפשר מצב בו קיימים הבדלי רגולציה ועלויות בין קרנות שפעלו לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות לתעודות הסל שפעלו תחת חוק ני"ע.

בהתאם לתיקון ולפרסומי רשות המיסים, קרן הסל הינה קרן נאמנות כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, ומשכך חלות על קרנות הסל כל ההוראות הרלוונטיות החלות על קרנות נאמנות לצרכי מס.

בעיקרון, קרן הסל דומה במהותה למכשיר האמריקני המקובל בעולם ה- Exchange Traded Fund (ETF), שהינו מכשיר סחיר העוקב אחר תשואת נכס הבסיס. כלומר, מדובר במוצר השקעה פסיבי ונזיל המאפשר מעקב אחר מדדים וסחורות בעולם וזאת לעומת קרנות נאמנות, שחלקן אקטיביות וחלקן פסיביות.

בעבר, בעקבות הנחייה שיצאת מאת רשות ני"ע קרנות נאמנות לא הורשו לבצע חלוקות. הבסיס להנחיה זו היה החשש של רשות ני"ע מפגיעה במשקיעים המתבטאת בקושי של המשקיע לשלם מיסים על חלוקת שוטפות אל מול הפסד ממכירת היחידה בקרן. לאחרונה הסירה רשות ני"ע מגבלה זו.

כחלק מהתיקון, נקבעה תקופת מעבר שתחול עד תום שתי שנות מס שלאחר שנת המס שבה חל יום התחילה, שהינו ה-3 באוקטובר 2018, שבה חלוקות שתבצע קרן הסל ממקור שהינו דיבידנד מחו"ל, יוכל בעל היחידה להזדכות על מיסים שנוכו לו בחו"ל.

לאחר תקופת המעבר לא יותרו ניכויים כאמור. חלוקות, ככל שתתבצענה, דינן יהא כחלוקה של קרן נאמנות. לעמדת רשות המיסים, לא יתאפשר קיזוז הפסד הון כנגד חלוקת רווח כאמור, שכן אינה מהווה דיבידנד.

תיקון נוסף שחל בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994 , מסדיר את אופן הצעת יחידות של קרן חוץ בישראל. תיקון 23 מאפשר למנהלי קרנות זרים להציע לציבור בישראל יחידות של קרנות חוץ.

ביום 4 ביולי 2019 רשות המיסים פרסמה הנחיה בנוגע לאופן ניכוי מס במקור - קרנות חוץ (Foreign Funds). בין היתר, קובעת ההנחיה כי זיכוי מס זר ששולם בגין חלוקת רווחים בלבד, יותר לבעל יחידה תושב ישראל בהתאם לשיעור המס הקבוע בדין הפנימי או באמנה.

בנוסף, ההנחיה קובעת כי חישוב סכום אינפלציוני יהיה בכפוף לשינוי בשער המטבע, זאת רק אם נקבע בתשקיף כי 90% לפחות מההשקעות הקרן הם בנכסים בהם הריבית משתלמת לפי שער המטבע העיקרי, שער מטבע החוץ בו בחרה קרן החוץ בתשקיף, או שהסכום האינפלציוני בנכסים מחושב על פי מטבע זה.

נשמח לעמוד לרשותכם בבירור סוגיות בנושא זה.