01/11/2016

הקצאת אופציות לעובדים היא תגמול שיש לו יתרונות רבים הן לחברה והן לעובד. עבור החברה - זו הזדמנות להעניק לעובדים הטבה שאינה כרוכה בהוצאה מיידית. עבור העובדים - האופציות קושרות בין ביצועי החברה לתגמול וכך יוצרות תחושת שייכות שמגבירה את המוטיבציה ואת פיריון העבודה.

הקצאת אופציות לעובדים מעוגנת תחת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, המאפשר בחירה בין מספר מסלולים בעלי השלכות מס שונות הן במישור העובד והן במישור המעביד. 

המסלול הנפוץ ביותר הוא מסלול "רווח הון עם נאמן". מסלול זה מקל על העובד וקובע שיעור מס רווחי הון של 25% בלבד בגובה ההטבה הנובעת לו ממכירת מניות החברה (ר' הערה מטה), לעומת מס שולי של עד 50% על פי שיעורי מס הכנסה (כתלות בגובה המשכורת), החל על מרכיבי "משכורת" (סעיף 2 לפקודת מס הכנסה).

כדי שתוכלו להקצות אופציות לעובדים תחת מסלול "רווח הון עם נאמן" צריכים להתקיים מספר תנאים. לכן ריכזנו בעבורכם את כללי ה"עשה" ו"אל תעשה" בכל הנוגע להקצאת אופציות לעובדים תחת מסלול המס המופחת.

אל תעשה עשה
הקצאת אופציות/מניות לחברת ניהול בבעלות העובד

על המעסיק לעמוד בכללים שנקבעו בתקנות הכוללים, בין היתר:

  • מינוי נאמן לצורך יישום התוכנית, בכפוך ליאושר מס הכנסה
  • הגשת התוכנית, הסכם הנאמנות, ויתר המסמכים הנדרשים, אישור פקיד השומה שבו מנוהל תיק הניכויים
  • החלטת הדירקטוריון בדבר ההקצאה, בחוף 30 ימים (לכל הפחות) מיום הגשת התוכנית ופרטי הנאמן לאישור מס הכנסה
  • הפקדת החלטת הדירקטוריון וכתבי ההקצאה בתוך 45 ו- 90 יום ממועד החלטת הדירקטוריון, בהתאמה
מכירת מניות בתקופה הקצרה מ 24 חודשים (למעט במקרים המעוגנים תחת החלטת מיסוי) על המעסיק לפנות להחלטת מיסוי מקדמית בכל הנוגע להקצאת אופציות מותנות ביצועים
העברת הזכויות באופציות/המניות לצד שלישי במהלך "תקופת החסימה"

על המעסיק לפנות לחהלטת מיסוי במסלול הירוק כאשר קיימים בתוכנית האופציות מנגנוני התאמה לשינויים בהון

הקצאת אופציות/מניות לעובד שהינו בעל שליטה בחברה (מעל 10%) על המעסיק לפנות להחלטת מיסוי במסלול הירוק (מסלול מהיר) כאשר קיים מנגנון מימוש נטו לאופציות

 

הערות לתשומת ליבך:

1. מס רווח הון של  25% - למעט מרכיב מס שולי במקרים מסוימים כמפורט בסעיף 102(ב)(3) לפקודת מס הכנסה.

2. האמור לעיל מתייחס להקצאת אופציות במסלול "רווח הון" בלבד. ככל שהוקצו אופציות לעובדים או מניות תחת מסלול מס אחר עשויים התנאים הבסיסיים לעמידה בהוראות מס הכנסה והשלכות המס להיות שונים בתכלית.

3. רשות המיסים פרסמה לאחרונה מספר "מסלולים ירוקים" אשר מזרזים את הליך קבלת הרולינג בסוגיות נפוצות של הקצאת אופציות לעובדים - מומלץ להתעדכן במסלולים אלה ובכך להבטיח לעצמכם תהליך מהיר ויעיל ככל הניתן.