03/11/2016

מחלקת מיסים- מיסוי שוק ההון

עסקת הגנה היא פעולה פיננסית שנועדה להגן על נכס מסוים מפני חשיפה לסיכונים כלכליים עתידיים. היות שכך, עסקאות הגנה באות לצמצם או לבטל את הסיכונים שיכולים להיגרם משינויים בלתי צפויים כמו שינויים בשער המטבע, הריבית, המדד וכו'. 

כמה נקודות שחשוב להבין במיסוי עסקאות הגנה:

  • לצורכי מס, עסקת הגנה מהווה "עסקה עתידית" כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, בשל היותה התחייבות או זכות למסור או לקבל הפרשים בגין שער מטבע, ריבית, מדד ועוד.[1]
  • ככלל, העסקה העתידית" מחויבת במס רווח הון ככל עסקה בניירות ערך.[2]
  • עם זאת, במקרים מסוימים, יתכן כי הכנסות מעסקאות עתידיות יסווגו כהכנסה פירותית (להבדיל מהכנסה הונית) וימוסו בהתאם לחלק ב' לפקודה. חשוב לציין כי המבחנים הם מבחני עזר וסיווג ההכנסה ייקבע על בסיס שקלול כל המבחנים ולא די בתוצאת יישומו של מבחן אחד בלבד.[3]
  • בהתאם לסיווג ההכנסה כאמור, יקבע מועד אירוע המס ועיתוי ההכרה בהכנסה מהעסקה.[4]
  • כחלק משאלת הסיווג וכמבחן עזר, יש לבחון אם מדובר בעסקת גידור לפי תקני החשבונאות. זאת לאור העובדה כי פקודת מס הכנסה אינה קובעת באופן חד-ערכי כיצד יש למסות עסקאות מסוג זה. כתוצאה מכך, לפי הפסיקה, נקבע כי יש לאמץ את כללי החשבונאות.
  • בעסקת גידור חשבונאית, נבחן את סיווג ההכנסה בהתאם לנכס נשוא ההגנה. לדוגמה: אם הנכס נשוא ההגנה הוא מלאי, הרווח או ההפסד מעסקת ההגנה יסווג כרווח/הפסד מעסק במישור הפירותי.

    במישור ההוני, אם עסקת ההגנה היא בגין יחידה עצמאית, רווח/הפסד מעסקת ההגנה יהוון לנכס הרלוונטי עליו הוא מגן.

 

לסיכום

"עסקה עתידית" לכשעצמה אינה מוגדרת פעילות עסקית ועל כן תסווג בהתאם לנכס אליו מתייחסת. אם אין כזה – נבחן אם ההשקעה בעסקה עולה כדי עסק או לא.

 

[1] סעיף 88 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

[2] סעיף 91 לפקודה.

[3] חוזר מס הכנסה 13/2004 קובע בין מבחני סיווג ההכנסה ניתן למצוא את מבחן התדירות- תדירות עסקאות גבוהה מצביעה על פעילות עסקית; מבחן תקופת ההחזקה בנכס-  תקופת החזקה קצרה בנכס עשויה להצביע על פעילות עסקית; מבחן הבקיאות והמומחיות- פעילות בתחום הבקיאות והמומחיות מעידה על פעילות עסקית; מבחן היקף ההשקעה- היקף השקעה גבוה מצביע על פעילות עסקית; מבחן המימון- מימון פעילות בהון זר מעיד על פעילות עסקית; מבחן הארגון- קיומו של מנגנון, עובדים, מערך רישומי ותיעוד מעידים על קיומו של עסק; מבחן ההבשלה וההשבחה- ביצוע פעולות להעלאת ערך הנכס מצביע על פעילות עסקית; מבחן טיב הנכס- אופי ספקולטיבי של ניירות ערך יכול להצביע על עסקיות ומבחן הנסיבות המיוחדות המהווה מעין "מבחן גג" במקרם בהם קיימות נסיבות מיוחדות המאפילות בחשיבותן על המבחנים האחרים ובכוחן להכריע אם המדובר בפעילות עסקית אם לאו.

[4] תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון ב"עסקה עתידית") התשס"ג-2003.