06/01/2019

 1. יש לכם עסקה בעלת תמורה מותנית? תשלמו מס רק כשהכסף יתקבל

רשות המיסים פרסמה חוזר שמטרתו להנחות לגבי אופן דיווח ההכנסה לצרכי מס במקרים בהם מתבצעת מכירת זכויות בתאגיד הכוללת תמורות עתידיות ו/או מותנות. כמו כן, בחוזר נקבעו עקרונות נוספים בכל הקשור לעסקאות מסוג זה.

החוזר מחלק את עולם התמורות העתידיות לשני מקרים עיקריים, ומתייחס לאופן דיווח ההכנסה לצרכי מס בכל אחד מהם:

 • תמורות עתידיות ודאיות- הכלל הוא כי התמורה לצרכי מס תהא סך התמורות שנקבעו בעסקה. יחד עם זאת, כאשר ניתן ללמוד מתנאי העסקה כי גלומות בה שתי עסקאות - האחת עסקת מכר והשנייה עסקת אשראי - התמורה תפוצל.
 • תמורות עתידיות שאינן ודאיות (תמורה מותנית) - במקרה זה מועד אירוע המס יהא יום המכירה, אך ניתן לדווח ב“מסלול דיווח חלופי“ כך שמועד חישוב המס ותשלום המס ידחה למועד התשלום בפועל. יובהר כי ניתן להגיע למסלול החלופי בכפוף לחתימה על הסדר מול פקיד השומה.

כמו כן, החוזר מנחה, בעניין ניכוי המס במקור בעסקאות כאמור, כי ככלל, חובת ניכוי המס במקור תהא על בסיס מזומן. כלומר, חובת הניכוי תחול על המשלם במועד התשלום בפועל של כל חלק בתמורה.

החוזר גם מרחיב לגבי עסקאות עם תמורה עתידית הנקובה במטבע חוץ, ונותן לנישום את האפשרות לבקש מפקיד השומה במועד הדיווח, כי שער המט“ח שיובא בחשבון לעניין המרת התמורה יהא השער היציג של המט“ח במועד קבלת התשלום בידו.

קישור לחוזר מס הכנסה מספר 2018/1

 1. שיערכו נדל“ן להשקעה, חילקו והתחרטו

בפס“ד שפורסם החודש, נקבע כי דיבידנד אשר מקורו ברווחי שערוך נדל“ן, הינו חייב במס בידי החברה המקבלת מהסיבה שהוא לא עבר במסלול המיסוי הדו שלבי.

שתי תובנות מרכזיות שעולות מפסק הדין:

 • מניעת כפל מס עתידי - בית המשפט קובע כי במכירה עתידית של נכס הנדל“ן אשר שוערך, על פקיד השומה להביא בחשבון את מיסוי הדיבידנדים ולמנוע מצב של כפל מס– אמירות מעין אלו, הופכות לנפוצות בעת האחרונה.
 • ”נגעת נסעת“ - בית המשפט שולל מהמערערת את האפשרות לבטל את החלוקה ולהחזיר את המצב לקדמותו.

בעניין זה, נזכיר כי חלוקת דיבידנד מרווחי שערוך מהווה עמדה החייבת בדיווח לרשויות המס במסגרת הגשת דוח המס, קישור לפסק דין אורון אחזקות מלונאות ותיירות בע“מ 2 זאת ככל שהחברה המקבלת דיווחה על הדיבידנד כהכנסה פטורה.

קישור לפסק דין אורון אחזקות מלונאות ותיירות בע“מ

 1. איך אומרים מע“מ ברוסית?

חקיקה חדשה שתכנס לתוקף החל מה-1 בינואר 2019 ברוסיה תחייב ברישום לצורכי מע“מ ספקים של שירותי מסחר אלקטרוני עבור עסקים (B2B). שירותי מסחר אלקטרוני יכללו כל שירות הניתן דרך באינטרנט באופן אוטומטי באמצעות שימוש בטכנולוגיית מידע.

רוסיה, שעד כה חייבה ברישום רק ספקי שירותים של מסחר אלקטרוני ליחידים (B2C) תחייב כעת ברישום גם עוסקים המספקים שירותים אלה לעסקים, כאשר החקיקה החדשה תחליף את הליך החשבונית העצמית כפי שהתקיים עד היום.

כחלק מדרישת הרישום למע“מ ברוסיה, יחויבו ספקי השירותים בדרישות דיווח ותשלום מע“מ רבעוניות ועמידה בקשר שוטף עם רשויות המס ברוסיה.

החקיקה החדשה צפויה להשפיע על כל מי שמספק שירותי מסחר אלקטרוני לעסקים ברוסיה לרבות מתן רישיונות לתוכנה, עיבוד מידע, מכירת תוכן אלקטרוני (מוזיקה, ספרים וכיוצ“ב), אספקת יכולות מחשוב, ועוד.

חברות המספקות שירותי מסחר אלקטרוני לעסקים מוזמנות לפנות אלינו בכדי להעריך את השפעת החקיקה החדשה על פעילותכם ברוסיה ולהיות מוכנים לקראת השינויים הצפויים.

 1. חורף חם בגזרת האופציות לעובדים...

רשות המסים פרסמה הנחיה למייצגים, בהמשך לפסק דין קונטירה ופיניסאר, לפיה חברות אשר פועלת על בסיסCost +והקצו לעובדיהן תגמולים הוניים חייבות להכליל את עלות הקצאת האופציות (בין אם נרשמו ההוצאות בדוחותיהן ובין אם לא) בבסיס העלות לצורך חישוב הרווח, לרבות באמצעות הגשת דיווחים מתקנים בגין העבר. בהעדר דיווח מתוקן כאמור יינקטו הליכי שומה על ידי רשויות המס.

קישור להנחיה - תיקוני דוחות בעקבות הלכת ”קונטירה ופיניסאר“

רשות המיסים פרסמה חוזר הקובע, בין היתר, כי תנאי הבשלה הכפופים להתקיימותם של יעדים חייבים להיות קבועים, מדידים ומוגדרים מראש החל ממועד ההענקה של הזכויות וללא התייחסות ערטילאית או כללית המותירה שיקול דעת עתידי לקביעת תנאי ההבשלה. עוד קובע החוזר, כי תכניות תגמול הוני המותנות באקזיט או הנפקה לא ייכנסו לתחולת הוראות סעיף 102 לפקודה. לאור האמור, נדרשת בדיקת כל תכניות התגמול בכדי לוודא כי הן עומדות בתנאי החוזר. יובהר כי החוזר חל גם על תכניות קיימות ועל כן הוא מאפשר להגיש בתוך 180 יום הודעה למס הכנסה (בטופס המצורף כנספח לחוזר) על אימוץ הסדר המס להענקה חדשה בכדי להתאימן להוראות החוזר. לעניין העמידה בתנאי סעיף 102 לפקודה, יראו את התכנית כאילו הוקצתה ביום הגשת ההודעה כאמור.

קישור לחוזר מס הכנסה מספר 2018/18

לאחרונה פרסמה רשות המסים החלטת מיסוי לא בהסכם בנושא מיסוי הכנסה מאופציות בידי יחיד אגב שינוי תושבות, הקובעת, בין היתר, כי מאחר שעובד שכיר מדווח על הכנסותיו לפי בסיס מזומן ומתחייב במס בישראל במועד בו מתקבלת ההכנסה בפועל, אזי ככל ובמועד מימוש האופציות נחשב העובד לתושב ישראל, העובד יתחייב במס בישראל בגין כל ההכנסה ממימוש האופציות (הרווח) כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה, גם אם חלק מהרווח הופק בחו“ל כאשר היה העובד תושב חוץ.

ההחלטה מבטלת ומחליפה את העמדה שננקטה עד כה בהחלטות מיסוי קודמות של המחלקה למיסוי בינלאומי לעניין אופציות לעובדים, לפיהן רק הרווח שהופק בישראל ימוסה בישראל.

קישור להחלטת המיסוי – הכנסת עבודה אגב שינוי תושבות

 1. נפרדים מהמזומנים...

החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף ביום 01 בינואר 2019 ומטרתו להילחם בהון השחור ובהלבנות הון.

החוק קובע הגבלות על שימוש במזומן ובצ‘קים וגם חובת תיעוד של תשלום או תקבול בידי עוסקים.

החוק חל על כל אדם בישראל שמבצע עסקה (כולל אנשים פרטיים) לרבות עוסקים, תיירים ומייצגים ולראשונה הוא כולל סנקציות על שני הצדדים לפעולה.

החוק מציין תקרות לשימוש בסכומים שניתן לשלם ולקבל במזומן במסגרת עסקאות. לדוגמא:

 • תשלום או תקבול בין אנשים פרטיים (למשל מכירת רכב פרטי משומש) וכן מתנות לא יעלו על 50,000 ₪.
 • לעוסק אסור לשלם או לקבל במסגרת העסק תשלום הגבוה מ- 11,000 ₪ במזומן.
 • בכל עסקה שסכומה הכולל גבוה מ- 11,000 ₪ מותר לשלם לעוסק 11,000 ₪ במזומן או %10 מהעסקה, כנמוך מבניהם.
 • תשלום במזומן לעובד כשכר עבודה יהיה עד 11,000 ₪.

כשמשלמים בהמחאה אפשר לא לציין בה את שם המוטב כל עוד מדובר בסכום של עד 5,000 ₪.  בסכומים גבוהים יותר קיימת חובה לציין את שם המוטב.

החוק מאפשר להטיל קנסות, עיצומים ועונשים על החורגים ממנו ואין ספק שהוא יביא לשימוש הולך ופוחת במזומן בישראל.