03/09/2018

  1. מוכרים מניות של חברת זרה?

פסק דין שפורסם לאחרונה עשוי לעניין אתכם בפסק דין שפורסם לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי, התקבל הערעור שהגישה חברת דלק הונגריה על שומת מס שהוצאה לה, בגין מכירת אחזקותיה בחברה זרה.לטענת רשות המיסים, הוראות סעיף 94 ב לפקודת מס הכנסה בעניין “רווחים ראויים לחלוקה”, לא חלות במקרה של מכירת מניות של חברה זרה ועל כן יש לחייב את מלוא רווח ההון במס חברות מלא.

בית המשפט קיבל את עמדת חברת דלק הונגריה, והתיר לחברה להפחית מרווח ההון את סך הרווחים הראויים לחלוקה של החברה הזרה באופן שאלו יתחייבו במס כדיבידנד בהתאם להוראות סעיף 94 ב לפקודה. כפועל יוצא, אנו ממליצים להיוועץ עם גורם מקצועי ממשרדנו לשם בחינת אופן יישום פסק הדין במקרים הרלבנטיים.

קישור לפס"ד דלק הונגריה

  1. ייחוס הוצאות מימון לדיבידנד - עוד לא יבשה הדיו...

במרוצת השנים, ובפרט בשנים האחרונות, פורסמו פסקי דין רבים הדנים בסוגיית ייחוס הוצאות מימון להכנסה פטורה מדיבידנד בהתאם להוראות סעיף 18 )ג( לפקודה. הבולט שבהם הוא של בית המשפט העליון בעניין בראון-פישמן.לאחרונה פרסם בית המשפט העליון פסק דין בעניין ארקין, הדן אף הוא בסוגיה חשובה זו.גם בעניין ארקין, פסק בית המשפט העליון כי בנסיבות המקרה, יש לייחס את הוצאות המימון תחילה להכנסות החברה מדיבידנד ובכך בעצם נתן שוב רוח גבית לטענות רשות המיסים בנוגע לפרשנות הוראות סעיף 18 )ג( לפקודה.יחד עם זאת, ניתן ללמוד מפסק הדין על עמדותיו של בית המשפט בכל הנוגע לאפשרות היוון הוצאות המימון לעלותהמניות בשנים בהן לא חולקו דיבידנדים וכן בשנים בהן בוצעו מכירת מניות.

לסיכום – אנו ממליצים לבחון לעומק את השלכות פסקי הדין האמורים על אופן הטיפול בהוצאות המימון ולהיוועץ עמנו מבעוד מועד, אף בשלבי בניית העסקה.

קישור לפס”ד ארקין

  1. גיבוש עובדים - התמונה מתחילה להתבהר

ימי גיבוש לעובדים, נהפכו בשנים האחרונות לנחלתם של מעסיקים רבים. המטרה העיקרית של ימי הגיבוש הינה הצורך ליצור סביבת עבודה חווייתית לעובד, מתוך הבנה שעובדים מגובשים ייצרו ערך לארגון אליו הם שייכים.

רשות המיסים פרסמה לאחרונה את עמדתה באופן פורמאלי, במטרה לאפיין את המקרים בהם רשויות המס יראו בפעילות הגיבוש כפעילות שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד, ובהתאם לא יהיה צורך לזקוף שווי הטבה לעובד וההוצאה תותר לצרכי מס. כך למשל, נקבעו בין יתר התנאים כי אירוע הגיבוש הינו ביוזמת המעסיק, ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר בגינם והפעילות נערכת בישראל ללא בני משפחה.

אנו ממליצים להיערך מראש על ידי תכנון נכון של ימי הגיבוש, באופן שיהיה ניתן להגיע לרמת וודאות גבוהה בהיבט המס ובכך להגדיל למעשה את תקציב אירועי הגיבוש לשם הגשמת תכליתם. כמו כן, בהיבט המע”מ, ייתכן שניתן להיערך נכון מראש ולנכות גם את מס התשומות בגין עריכת אותם ימי הגיבוש לעובדים.

קישור להנחיות רשות המיסים

  1. זקיפת שווי שימוש ברכב לעובדים - עוד פסיקה לארסנל

לאחרונה פורסם פסק דין של בית המשפט המחוזי, אשר דן באופן קביעת שווי ההטבה בגין שימוש ברכב שהועמד לרשות עובדי החברה, וביניהם רופאים וטרינרים, הנדרשים לזמינות ולכוננות לאחר שעות העבודה.סוגיה זו נידונה בעבר בארבעה פסקי דין שונים, למשל בעניין עובדי חברת מעליות אשר גם הם נדרשו לזמינות ולכוננות מעבר לשעות העבודה. בדומה לפסקי הדין הקודמים, גם בפסק דין זה נדחתה טענת החברה לזקוף שווי רכב לעובד בהתאם לתוכנת SAVE TAX ונקבע כי לא ניתן לסטות ממתכונת החישוב הקבועה בתקנות שווי השימוש של מס הכנסה.

במסגרת פסק הדין, אף ניטל על החברה קנס על אי ניכוי לפי הוראות סעיף 191 א לפקודה. אם כך, נראה כי השינוי יכול ויגיע רק באמצעות תיקון חקיקה. נציין כי בשנה האחרונה מתקיימים דיונים רבים בוועדת הכספים של הכנסת בניסיון לעדכן את נוסחאת זקיפת שווי השימוש ברכב צמוד תוך הפחתת גובה האחוז המוכפל בערך הרכב (שכיום עומד על 2.48%).

  1. קריאה שלישית לתשומת חברות ההחזקה

לאחרונה פורסם פסק דין נוסף של בית המשפט המחוזי אשר דן בסוגיית ניכוי מס תשומות בחברת החזקות. מדובר בפסק דין חשוב שבמסגרתו השופט ניתח לעומק את היבטי המע”מ החלים על חברות ההחזקה וסיפק אמירות חשובות. לפי עמדת רשות המיסים, חברת החזקות לא רשאית לנכות את מלוא מס התשומות בגין הוצאותיה וקיים מדרג לאופן הניכוי בהתאם לסוג ההוצאה בחברה (הוצאה כללית, הוצאה ישירה לביצוע עסקה החייבת במע”מ וכו’).

בפסק הדין השופט רמז שעמדת רשות המיסים בתחום חברות ההחזקה לא מספיק ברורה וכנראה שלא מקובלת עליו, בכל הקשור לניכוי של שני שליש ממס התשומות של ההוצאות הישירות המשמשות לביצוע עסקאות חייבות במס, ואף הדגיש כי יתכנו מצבים שבהם גם חברות החזקה יוכלו לנכות את מלוא מס התשומות בגין הוצאותיהן הישירות.

מפסק דין זה ניתן להפיק מספר המלצות חשובות לגבי ההתנהלות השוטפת ואופן עריכת הדוחות הכספיים של החברה, במטרה לתאר טוב יותר את פעילותה, תיאור שבין היתר, יסייע לה בעתיד בדיוני שומה מול מע”מ.

קישור לפס”ד אלביט הדמיה בע”מ