17/09/2018

במהלך השנים 2018-2019 דיווח כספי נאות, ציות לרגולציה, סביבת בקרה נאותה וניהול הסיכונים ימשיכו לעמוד למבחן כבסיס לממשל תאגידי נאות. להלן חמישה נושאים שעל סדר יומם של הדירקטוריון וההנהלה בארגונים מובילים :

 1. יצירת ערך בתכנון לטווח ארוך
  כיום, אחד מתפקידיו החשובים של דירקטוריון הוא לעודד את המנכ”לוההנהלה לחשוב ולפעול בראייה ארוכת טווח. החשיבה לטווח הארוךצריכה להתבטא בכל רמות הפעילות של הארגון: גיבוש אסטרטגיה,תכונית עבודה, השקעה בכוח אדם מיומן, עידוד חדשנות ויצירתיותניתוח ביצועים וכן הלאה. מדובר באתגר לא פשוט, מפני שיצירת הערך בטווח הארוך חייבת להיות בהלימה עם הפעילות והתוצאות בטווח הקצר מחד ומצד שני להביא לידי ביטוי חדשנות, יצירתיות ושינוי במודל העסקי. לכן ניתן לראות יותר נושאים הקושרים לפעילות ארוכת הטווח של החברה על סדר היום של הדירקטוריון.
 2. הטמעת הקוד האתי והערכים בכל שכבות הארגון
  בשנים האחרונות, הנזקים הגדולים ביותר שנגרמו למוניטין של ארגונים היו תוצר של בעיות בניהול, בתרבות הארגונית ובאופן שבו ערכי החברה תוקשרו לעובדים ולציבור. הדירקטוריון וההנהלה צריכים להשקיע בהטמעת ערכי החברה והקוד האתי שלה בכל חלקי הארגון, לקיים הדרכות, להגביר את המודעות בקרב העובדים למדיניות של אפס סבלנות לפגיעה או אי עמידה בנהלי החברה, ערכיה ורגולציה כגון ליקויים ואי ציות בבטיחות באתרי בנייה. במקביל, על הדירקטוריון והנהלת החברה לעודד תקשורת אפקטיביתשל העובדים באמצעות מדיניות דלת פתוחה, מלשינון ושאר מנגנוני דיווח וליצור בקרב העובדים את התחושה שלא ייפגעו במידה וידווחו על הפרה/פגיעה בקוד האתי ובערכי החברה. במקביל יש ליצור תהליך מובנה של זיהוי הסיכונים הרלבנטיים לארגון בהקשר של אי ציות לחוקים ותקנות ולהטמיע בקרות שיפחיתו את הסיכונים בהתאמה.
 3. מיקוד בפיתוח ההנהלה
  הנהלה שמוסיפה ערך לפעילות העסקית היא הנהלה מעורבת, מודעת וכזו ששואפת לשיפור מתמיד. לשם כך, ההנהלה צריכה לבדוק את עצמה לעתים קרובות ולדאוג לתמהיל נכון של יכולות ותפיסות עסקיות בשדרה הניהולית. הסיכונים הרוחביים הרבים בעולם העסקי )כגון תחרות גוברת, טכנולוגיות מהפכניות ודיגיטלציה מוגברת( מחייבים את ההנהלות להיות פרואקטיבית כדי לייצר ערך לארגון ועל מנת שהפיקוח על פעילות הארגון יהיה אפקטיבי.
 4. התמודדות עם איומי הסייבר
  לא רק שהסיכונים בתחום הסייבר אינם הולכים להעלם, הם נעשים יותר ויותר מתוחכמים ואגרסיביים ויש להם השלכות על כל היבט של הפעילות העסקית. המנהלים הבכירים צריכים לשנות את הגישה ולעבור מהתמקדות במניעת האיומים להתמקדות באיתור האיומים והתמודדות עמם. איומי הסייבר צריכים להפוך לסוגיה עסקית רחבה בפני עצמה שבאה לידי ביטוי באסטרטגיה, ציות לרגולציה, פיתוח מוצרים, מיזוגים ורכישות, התרחבות לאזורים גיאוגרפיים חדשים והקשר עם ספקים ולקוחות.
 5. פיקוח על ההטמעה והיישום של שינויים חשבונאיים משמעותייםהטמעה ויישום של תקנים חדשים היא עניין מורכב שיש לו השפעה רבה על הפעילות העסקית ועל הדיווח הכספי (בדגש על האומדנים החשבונאיים המשמעותיים בתחום הנדל”ן). כך למשל, בשנים הקרובות צפויים שינויים משמעותיים במערכות המידע, מנגנוני הבקרה הפנימית, אופן ההכרה בהכנסה ויצירת האומדנים בפרויקטי נדל”ן. מכיוון שכך, קיימת חשיבות רבה שהנהלת החברה והוועדות הרלוונטיות (ביקורת/ועדה לבחינת הדוחות הכספיים( יפקחו על ההטמעה והיישום של התקנים האלה. הדירקטוריון והוועדות צריכים לקבל מהנהלת החברה עדכונים שוטפים לגבי המשאבים הנדרשים ליישום התקנים האלה, השפעת היישום על פעילות החברה, האומדנים החשבונאיים והתוצאות העסקיות, וכן לגבי ההשלכות על ניהול הסיכונים ומערך הבקרה הפנימית.

  לסיכום:
  בשנים 2018-2019 הצורך בניהול ממשל תאגידי תקין ואפקטיבי הופך למשמעותי מאד. ממשל תאגידי כזה כולל פיקוח וניהול בזמן אמת, כדי לתת מענה לסיכונים ולסביבה העסקית המשתנה.