31/10/2017

מטרתו העיקרית של תיקון מספר 242 לפקודת מס הכנסה היא להגמיש את התנאים והמגבלות בעת ביצוע שינויי מבנה, ובכללם הרחבת האפשרות לצירוף משקיעים ומימוש זכויות. התיקון פורסם ברשומות ביום 06 באוגוסט השנה, והוא כולל שינויים רבים בהוראות חלק ה'2 לפקודה, ונותן הקלות שונות ביחס לחוק הקיים.

בין השאר, התיקון הגמיש את המגבלות על האפשרות לגיוס משקיעים בתקופה שלאחר ביצוע שינוי מבנה ועל מימוש זכויות, אשר היו בידי בעלי המניות ערב שינוי המבנה, בתקופה שלאחר ביצוע שינוי מבנה. הוא הקל ביחסי גודל הנדרשים במיזוג, והעמיד אותם על יחס של 1:9, במקום 1:4 כפי שהיה לפני התיקון.

עוד נתן התיקון אפשרות לשילוב תמורה במזומן בביצוע מיזוג בפטור ממס, בתנאים מסוימים, וביטל מגבלת קיזוז הפסדים במיזוג של חברת בת עם ולתוך חברת אם (100%), בתנאים מסוימים.

שינויי מבנה בחברות בעלות נדל"ן ישראלי

בתיקון הוכנסו גם מספר עדכונים הייחודיים לשינויי מבנה בחברות בעלות זכויות בנדל"ן בישראל, ואנחנו מביאים פה את העדכונים הרלוונטיים.

במסגרת התיקון הורחבה האפשרות לביצוע מיזוג או פיצול בהשתתפות חברות החזקה או איגודי מקרקעין, בתנאים מסוימים ובאישור המנהל. לחוק נוספה הבהרה לעניין "הפעילות הכלכלית", הנדרשת להתקיים בתקופת המגבלות, בחברות המשתתפות במיזוג או בפיצול. ההבהרה קובעת כי הכוונה לפעילות שההכנסות ממנה מתחייבות או צפויות להתחייב במס בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודה, או שההכנסות ממנה מתחייבות או צפויות להתחייב במס בהתאם להוראות סעיף 2 למעט פסקה (1), שלגביהן המנהל אישר כי הן נובעות מפעילות כלכלית כאמור. כפועל יוצא נראה שכעת, בהתקיים תנאים מסוימים ובאישור המנהל, נפתח הצוהר לביצוע שינויי מבנה בהם משתתפות חברות החזקה או איגודי מקרקעין.

עדכון מקל נוסף מאריך מארבע לחמש שנים את משך הזמן להשלמת בנייה על קרקע שהועברה בפטור ממס (במסגרת שינוי מבנה בהתאם להוראות סעיפים 104א, 104ב או 105ג לפקודה), לחברה שהיא "איגוד מקרקעין".

עוד עדכון מרחיב את האפשרות לביצוע הנפת מניות גם בהעברת זכויות של "איגוד מקרקעין". בהתאם להוראות סעיף 104ג(א) לפקודה נקבע כי ניתן לבצע העברה של כל המניות בחברה הנכדה מהחברה המעבירה (חברת הבת) לחברת האם, בתנאי שחברת האם מחזיקה במלוא המניות בחברה המעבירה. בתיקון נקבע כי דחיית המס בהעברה כזו תינתן מעתה גם לפי חוק מיסוי מקרקעין. כתוצאה מכך, תתאפשר מעתה הנפה בפטור ממס גם של מניות באיגודי מקרקעין.

הקלה לבעל זכויות באיגוד מקרקעין שהשתתף במיזוג. עד כה, בעל מניות בחברה הקולטת, המחזיקה בזכויות באיגוד מקרקעין שהשתתף במיזוג, יכול היה למכור מניות שהיו בידיו לחברה הקולטת, לבעל זכויות בחברה הקולטת או לצד שקשור לאחד מאלו, במהלך תקופת המגבלות שלאחר מיזוג, והדבר לא היווה הפרה רשמית של המיזוג. אחרי התיקון, בנסיבות כאלו תחויב החברה הקולטת במס רכישה בגובה ההפרש שבין מס הרכישה שחל עליה במועד המיזוג (0.5%) לבין מס הרכישה המלא שצריך היה לחול אלמלא ההקלה שניתנה במסגרת המיזוג, והכול בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד המיזוג ועד מועד תשלום המס. האמור לא יחול אם בעת מימוש כאמור, החברה הקולטת היתה איגוד מקרקעין.

לצד ההקלות הרבות,  מבטל התיקון הקלה למס רכישה מופחת בשינוי מבנה שבמסגרתו בוצעה החלפת מניות בהתאם לסעיף 104ח לפקודה של איגודי מקרקעין. כך, בהעברת מניות, לרבות אופציה של חברה, בתמורה לקבלת מניות רשומות למסחר בבורסה ישולם מס רכישה מלא (בשיעור של 6%) בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, וזאת להבדיל מהנדרש טרם התיקון – 0.5% בלבד.

כמו כן, לפי התיקון, חברה קולטת תחוייב במס רכישה מלא בגין תשלום במזומן בעד זכויות באיגוד במיזוג. בכפוף לאישור המנהל, העברת תמורה במזומן על ידי החברה הקולטת לכל אחד מבעלי הזכויות בחברה המעבירה לא תהווה הפרה של תנאי המיזוג. זאת בתנאי שהיקף התמורה במזומן לא יעלה על 40% מהתמורה הכוללת במיזוג. יודגש כי תמורה במזומן כאמור תחייב את בעלי הזכויות בחברה המעבירה במס במלוא התמורה כבר במועד המיזוג. עוד יצויין כי החברה הקולטת תחוייב במס רכישה בשיעור מלא לגבי זכויות באיגוד מקרקעין, אשר שולמה בעדן תמורה במזומן כאמור.

כפי שניתן להבין, תיקון חלק ה'2 לפקודה טומן בחובו שינויים משמעותיים בכל הנוגע לתנאים ולמגבלות הנובעים משינויי מבנה הפטורים ממס, לרבות בעולם של חברות בעלות זכויות בנדל"ן בישראל.