01/11/2016

אין עסק שלא רוצה לשפר את מצב תזרים המזומנים שלו. כסף מזומן ונזיל הוא החמצן של העסק ולכן ניהול נכון של ההון החוזר הוא עניין קריטי. ההון החוזר – אותו ההפרש שבין הנכסים השוטפים להתחייבויותיה השוטפות של חברה – מעיד על חוסנו הכלכלי של עסק ומאפשר גם לנבא את סיכוייו להגיע לפשיטת רגל. לכן הוא לב ליבם של עסקים רבים ומשמש כברומטר וכעורק הראשי של תזרים המזומנים.

מאחר שניהול מוצלח של ההון החוזר יסייע לשפר את רווחיותו של העסק ויצמצם את מידת החשיפה שלו לסיכונים, גיבשנו חמש עצות פרקטיות למנהלים:

 1.  זהו את כל מרכיבי ההון חוזר

  ההון החוזר, במהותו, הוא למעשה פער זמן בין מועד התשלום על מלאי לבין מועד התקבול על מכירת הסחורה. לכן, ההון החוזר מורכב משלושה אלמנטים בסיסיים: מלאי, לקוחות וספקים. 

  מה שמוביל לנוסחת החישוב הקלאסית: "מלאי" + "חייבים" – "ספקים".

  עם זאת, לפעמים מתקיימים תנאים מסוימים שמשנים מעט את אותה נוסחה קלאסית. לדוגמה, במקרים שבהם לקוחות שילמו מקדמות יש לנכות אותן מיתרת ההון החוזר. לחלופין, אם שולמו מקדמות לספקים יש להוסיף אותן לסך ההון החוזר. דוגמה נוספת להתאמה נדרשת להון החוזר היא מקרים שבהם החברה מבצעת גידור לחשיפה במטבע חוץ הקיימת כנגד החובות לספקים בחו"ל: במקרה מסוג זה יש להוסיף ליתרת החובות לספקים את עלות המכשיר המגדר. 

  ההמלצה: לפני הגשת בקשה לאשראי חשוב לזהות ולהגדיר את כל המרכיבים הרלוונטיים בהון החוזר. 

 1.  הציגו את איכות ההון החוזר

  היקף המימון של ההון החוזר נקבע לרוב על פי אחוז מסוים מסך ההון החוזר עצמו, בהתאם למדיניות האשראי של הגוף המממן. לדוגמה: בנק שהגדיר במדיניות האשראי שלו כי מימון חברות תעשייתיות יהיה בשיעור של עד 70% מההון החוזר שברשותן, יאשר מימון של עד 7 ש"ח על כל 10 ש"ח העומדים לרשות החברה כהון חוזר.

  ישנם שיקולים נוספים שמנחים את החלטת הגורם המאשר, לכן ככל שאיכות ההון החוזר טובה יותר, גדל הסיכוי שהבנק יאשר את מימון ההון החוזר באחוז מימון גבוה יותר או בריבית נמוכה יותר. לשם כך חשוב להדגיש לא רק את היקף הנכסים המרכיבים את ההון החוזר, אלא גם את איכותם. לדוגמה: אם מדובר בחברה שבה אחוז החובות המסופקים נמוך, חשוב שהיא תדגיש את המצב הזה בפני הגוף המממן כביטוי לאיכות נכס הלקוחות. כמו כן, חברה שברשותה מלאי סחיר ברמה גבוהה אשר אינו חשוף לירידת ערך, חשוב שתדגיש נתון זה כביטוי לערכו היציב של נכס המלאי.

 1.  בחנו את כל מקורות האשראי הזמינים עבורכם

  לפני שאתם פונים לקבלת אשראי מגופים מממנים מומלץ שתמצו קודם את כל אפיקי המימון הזמינים בידי החברה. התייחסו לספקים שלכם לא רק כמקור מלאי אלא גם כמקור אשראי (באמצעות הגדרת מדיניות מועדי התשלום של החברה), ודאגו לנהל פיננסית את יתרת הלקוחות. לדוגמה: להציע "הנחת מזומן" ללקוחות שנמצאים ביתרת חובה גבוהה, באחוז נמוך מזה שנגבה מכם על מסגרת האשראי. 

  לאחר שמיצית את אפיקי המימון הזמינים, יש לערוך סקר שוק מסודר בין הגופים המממנים ולבחון את מסלולי המימון השונים שהם מציעים ואת עליותיהם בפועל - שכן קיימת שונות גבוהה במחירי האשראי, מגוון מסלולי המימון ואחוזי המימון אותם מציעים גופי המימון השונים.

 1.  התאימו את סוג האשראי האופטימלי למימון ההון החוזר

  קיימות היום דרכי מימון רבות להון החוזר, ובהן מסגרת אשראי, מסגרת "און קול", הלוואות לזמן קצר, "פקטורינג" וכן הלאה. מכיוון שכך, על החברה לבחור את דרך המימון המתאימה ביותר להיקף ולאופי פעילותה: חברה שבאופן שוטף רוכשת מלאי ומוכרת אותו בקצב מהיר סביר להניח שתשתמש במסגרת אשראי בנקאית, ואילו חברה שמייבאת מלאי של בגדים פעמיים בשנה, לעונת החורף והקיץ, ומכירותיה מתפרסות באופן אחיד למדי לאורך השנה, יתכן שתעדיף להשתמש בהלוואה לתקופה קצרה של חצי שנה עם פירעונות חודשיים. חשוב להדגיש כי בכל מקרה לא מקובל ואף מסוכן להשתמש בהלוואה לזמן ארוך לצורך מימון ההון החוזר.

   

  עוד חשוב לציין כי לאחרונה אנו עדים לתופעה שבמסגרתה חברות מבצעות פקטורינג ליתרת הלקוחות שלהם, ובכך נהנות משלושה יתרונות עיקריים:

   

  1.  מקור אשראי המממן נכס ספציפי מתוך ההון החוזר ("יתרת הלקוחות").

  2.  מרכיבי סיכון האשראי של הלקוחות עוברים מהחברה לגוף המממן.

  3.  הקטנת יתרת הלקוחות וסך המאזן תורמת להקטנת יחסי המינוף של החברה (לדוגמה: יחס "הון עצמי למאזן") .

   

  מנגד חשוב לציין כי בדרך כלל מימון באמצעות פקטורינג הינו מעט יקר יותר מאשר סוגי האשראי האחרים העומדים לרשותכם למימון ההון החוזר.

 1.  עיבדו בשקיפות עם הגוף המממן

  הקשר של החברה עם הגוף המממן ורמת השקיפות מולו חשובים מאוד. כאשר הגוף המממן מכיר לעומק את פעילות החברה יש בכך יתרון עצום מפני שכך הוא יכול להתאים עבורה פתרון מימוני אופטימלי ולסייע לה בתקופות מאתגרות. 

   

  מימון הון חוזר נעשה מאתגר בעיקר בשני המקרים הבאים:

  א.  צמיחה מהירה בפעילות החברה – סיטואציה שבה החברה צורכת מזומנים למטרת רכישת מלאי בכמויות גדולות, בעוד שלעתים התמורות בגין המכירות בפועל נכנסות בקצב איטי יותר. 

  ב. קיטון בפעילות החברה – סיטואציה זו עלולה להוביל למימון לא רצוני באחוזים גבוהים של ההון החוזר, שכן מסגרת האשראי נשארת בעינה ואילו סך נכסי ההון החוזר מצטמצמים.

   

  מכיוון שכך, מומלץ לעבוד בשקיפות ולשתף את תוצאות ותחזיות הפעילות של החברה עם הגופים המממנים, אשר אמנם אינם שותפים פורמליים בחברה וברווחיה, אך הם מהווים שותפים חשובים התורמים לניהולה השוטף של החברה באופן מקצועי, יעיל ורווחי ככל הניתן.