16/11/2016

 בשנת 2013 פרסם ארגון COSO גרסה סופית של המסגרת המשולבת החדשה לבקרה פנימית. 

המודל נועד לאפשר לארגונים לפתח ולתחזק ביעילות מערכת בקרה פנימית שתסייע להשגת יעדי הארגון והתאמתו לשינויים בסביבה העסקית והתפעולית

המסגרת החדשה נכנסה לתוקף בחודש דצמבר 2014 והחליפה את המסגרת הקודמת שליוותה את העולם במשך כשני עשורים.

המודל החדש משמר את חמשת מרכיבי הבקרה הפנימית:

 •         סביבת בקרה (Control Environment)
 •         הערכת סיכונים (Risk Assessment)
 •         פעולות בקרה (Control activities)
 •         מידע ותקשורת (Information & Communication)
 •         פעולות ניטור (Monitoring activities)

השינוי המהותי שמציג COSO 2013 הוא בהגדרת 17 עקרונות (Principles) התומכים בחמשת מרכיבי המודל המפורטים מעלה. המסגרת החדשה מחייבת כי כל מרכיבי המודל והעקרונות הנגזרים מהם יוטמעו בארגון באופן אפקטיבי, וישולבו בשלבי התכנון והיישום של מערכת הבקרה הפנימית.

חשוב להדגיש כי מסגרת העבודה החדשה לא קובעת מפורשות מהם אמצעי הבקרה הנדרשים כמענה ל-17 העקרונות (אם כי היא מציינת  מספר נקודות מיקוד לכל אחד מהם). קביעת הבקרות עצמן הן באחריות ההנהלה, בהתאם לאופי הארגון.

חשוב שארגונים ייערכו מראש להטמעת השינויים והעדכונים הקיימים במסגרת החדשה. המשימות והפעולות המומלצות למנהלים שמובילים את התהליך:

 1. פיתוח מודעות, לימוד והיכרות (על ידי הדרכות או קריאת חומר מקצועי) של מכלול השינויים והעדכונים הכלולים במסגרת החדשה. חשוב להכיר היטב את לרבות 17 העקרונות החדשים ואת נקודות המיקוד (Points of focus) שהוגדרו עבור כל אחד מעקרונות אלה.
 2. בחינת ההשפעה של יישום עקרונות COSO 2013 על החברה: הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא לערוך ניתוח פערים בין מערך הבקרה הפנימית הקיים בחברה לבין ההגדרות והעקרונות ונקודות המיקוד המפורטות במסגרת החדשה.
 3. גיבוש תכנית מעבר למזעור ותיקון הליקויים והפערים ביחס למסגרת החדשה שלCOSO 2013.
 4. בחינת הצורך בהוספה ועדכון של נהלים והנחיות עבודה, על מנת לעמוד בדרישות המסגרת החדשה ולפעול לשיפור מתמיד במערך הבקרה ובארגון כולו.

בנוסף, על החברות לבצע את הפעולות הבאות:

 1. עדכון תקופתי של הדירקטוריון / ועדת הביקורת בסטטוס היערכות החברה לשינויים הנדרשים במערך הבקרה הפנימית, בהתאם לדרישות המסגרת החדשה.
 2. קיום דיונים עם רואה החשבון המבקר (החיצוני) בנוגע להשלכות של עדכון מערך הבקרה הפנימית על ביקורת הדוחות הכספיים.
 3. עדכון המבקר הפנימי בסטטוס השינויים שבוצעו בהתאם למסגרת החדשה. על המבקר הפנימי לבחון את השלכות השינויים שבוצעו על יישום ותכנון תהליכי הביקורת הפנימית בחברה.
 4. מתן גילוי בדוחות על היישום, בכל מקום שהרגולציה מחייבת זאת.

 

 COSOCommittee Of Sponsoring Organizations of the Treadyway Commission *  

 מידע נוסף על הארגון: www.coso.org