23/11/2016

ביום 30 ביולי 2015 פרסם ה-IASB הצעה לעדכון תקן דיווח כספי בינלאומי מס. 15 (IFRS 15)- 

"הכנסות מחוזים עם לקוחות" (Revenue from Contracts with Customers).

העדכון מבהיר מספר נושאים בתקן ומוסיף הקלות פרקטיות בהוראות המעבר.

 

שיקולי הכרה בהכנסה (ברוטו/נטו)

כאשר מעורב צד נוסף בעסקה יש לבחון האם היישות מהווה "ספק עיקרי" בעסקה (ותדווח על הכנסות בברוטו) או "סוכן" (ולפיכך תדווח בנטו). ההצעה מדגישה, כי המבחן המרכזי להכרה בהכנסה בברוטו הוא האם הישות שולטת בסחורה או בשירות טרם העברתם ללקוח.

התקן (IFRS 15) מציע ארבעה אינדיקטורים לקיום שליטה: קיומם של סיכון מלאי, סיכון אשראי, יכולת קביעת מחירים ואחריות לביצוע המחויבות החוזית. מטרת אינדיקטורים אלה הינה לסייע בבחינת השליטה ואין הם יכולים לעקוף את המבחן המרכזי.

זיהוי מחויבויות ביצוע

על פי דרישות התקן (IFRS 15), יש להפריד חוזה לסחורות או שירותים המהווים מחויבויות ביצוע נפרדות. ההצעה מבהירה כי סחורות או שירותים המפיקים תפוקה משולבת אחת ללקוח מהווים מחויבות ביצוע אחת. כך למשל, תוכנת מדף והתקנה סטנדרטית תהוונה מחויבויות ביצוע נפרדות. מנגד, אם שירות ההתקנה משנה את התוכנה ומשלב אותה במערכת הקיימת של הלקוח - ההתקנה תהווה מחויבות ביצוע נפרדת.

רישיונות

ההצעה לתיקון של IASB מבהירה, כי כאשר ישות לוקחת על עצמה פעילויות המשנות באופן משמעותי את ערכו של הקניין הרוחני - היא תכיר בהכנסה מהרישיון על פני זמן (למשל – במקרה של מותג).

בנוסף, התקן (IFRS 15) כולל הקלה פרקטית המאפשרת לישות להכיר בהכנסה מתמלוגים מבוססי מכירות או שימוש, המשולמים בתמורה לרישיון, רק כאשר המכירה או השימוש מתרחשים בפועל.

ההצעה מבהירה, כי תזרימי התמלוגים יהיו בתכולת ההקלה רק כאשר הפריט הדומיננטי בהסדר הוא רישיון לקניין רוחני. לא ניתן לפצל את זרם התמלוגים לחלק שבתכולת ההקלה הפרקטית ולחלק שלא בתכולתה.

 הקלות פרקטיות בהוראות מעבר

ה-IASB מציע להוסיף שתי הקלות פרקטיות נוספות, אשר יצמצמו את מספר החוזים שיוצגו מחדש במועד המעבר לתקן החדש (IFRS 15).

נקודות עיקריות ביחס להצעה לעדכון

  1. זיהוי מחויבויות ביצוע – ההצעה לתיקון שוללת פרשנות לתקן שהייתה מביאה לזיהוי מספר מצומצם יותר של מחויבויות ביצוע. 
  2. רישיונות – ככלל, על פי ההצעה לתיקון, הכנסות מרישיונות כגון מותגים, זיכיונות וסימנים מסחריים יוכרו על פני זמן, בעוד שהכנסות מרישיונות לסרטים, נוסחאות של תרופות ותוכנה יוכרו בנקודה בזמן.  ההצעה לתיקון מבהירה כי ההקלה הפרקטית באשר לתמלוגים מבוססי מכירות או שימוש חלה על כל זרם התמלוגים (ולא רק חלק ממנו), ורק במקרים בהם הפריט הדומיננטי בהסדר הוא רישיון המתייחס לקניין רוחני.
  3. הקלות פרקטיות בהוראות המעבר – ההצעה לתיקון תאפשר לצמצם את מספר החוזים אשר יוצגו מחדש במועד המעבר לתקן החדש.