אורלי בלאו

דירקטורית
ראש תחום מיסוי מקרקעין ומיסוי מלכ"רים
oblau@kpmg.com
https://il.linkedin.com/in/orli-blau-2049a7a7