אורן גרופי

שותף
ראש סקטור ממשלה ומגזר ציבורי
ogrupi@kpmg.com
Oren Grupi